27751937_822423661297725_6262016797130917857_n

Rood-witte afzettingen op Raadhuisweg/Zoutmansweg in Reeuwijk

De Reeuwijkers kijken vreemd op van de rood-witte afzettingen op de Raadhuisweg en Zoutmansweg in Reeuwijk. Op Facebook regent het vragen van inwoners.
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk laat weten dat het gaat om een proefopstelling om te zien of de beoogde locaties van de parkeerplaatsen geen negatieve effecten opleveren voor de afwikkeling van het verkeer. Als dit niet het geval is, gaan we over tot aanleg van definitieve parkeerplaatsen.

Terugblik

Op woensdag 22 november 2017 heeft een inloopbijeenkomst over de herin- richting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg plaatsgevonden. Er zijn maatregelen gepresenteerd waarmee de verkeerssituatie op deze wegen op korte termijn kan worden verbeterd. Na het verwerken van de suggesties van inwoners en betrokkenen is het aangepaste maatregelenpakket vastgesteld. Er is besloten om op korte termijn de volgende maatregelen uit te voeren:

1. Het aangeven van parkeerplaatsen op de rijbaan afgeschermd met bloem- bakken of plantvakken. De tweezijdige wegversmallingen komen hiermee te vervallen.
2. Het instellen van een parkeerverbod- zone op de Raadhuisweg/Zoutmansweg.
3. Het aanwijzen van het gele pad als voetpad waarop fietsen is toegestaan.
4. Het vervangen van de tweezijdige wegversmalling door een éénzijdige wegversmalling ter plaatse van de voetgangersoversteekplaats op de Raadhuisweg nabij de fietsbrug over de Breevaart.
5. Als proef de verkeersregelinstalla e (VRI) op de kruising Zoutmansweg/ Reeuwijkse Randweg buiten de spits- uren op knipperend oranje ze en.
6. Het afvlakken van de verkeersdrem- pel ter hoogte van de woning Zout- mansweg 23.
7. Het plaatsen van trillingsmeters op de woningen aan de Raadhuisweg/ Zoutmansweg. Het gaat dan om de woningen van bewoners die aangeven dat zij trilling- en/of geluidshinder ondervinden.

Uitvoering

Van donderdag 14 december tot woensdag 27 december 2017 is het trillingsonderzoek voor acht woningen aan de Raadhuisweg uitgevoerd. De bewoners van deze woningen zijn op de hoogte gesteld van de resultaten van de trillingsme ngen. In februari/maart worden de overige maatregelen uitgevoerd. De uitvoering zal gefaseerd (per weggedeelte) plaatsvinden. Met kortdurende proefopstellingen wordt bekeken of de beoogde locaties van deparkeerplaatsen geen nega eve effecten opleveren voor de afwikkeling van het verkeer en de bereikbaarheid van de aanliggende percelen. Als dat niet het geval is gaan we over tot de defini eve aanleg van de parkeerplaatsen.

Evaluatie

In de maand april worden opnieuw verkeersmeningen uitgevoerd op de locaties waar dit in 2016 en 2017 ook is gebeurd. Met dit verkeersonderzoek wordt inzichtelijk welk effect deze aanpassingen hebben op de snelheid en intensiteit van het verkeer op de Raadhuisweg/Zoutmansweg.

Klankbordgroep

In het eerste kwartaal 2018 wordt ook een verkenning uitgevoerd naar aanvullende ingrijpende maatregelen. Een verkeerskundig adviseur zal hierover een advies opstellen. Een klankbordgroep, bestaande uit bewoners, ondernemers en belangen- organisa es, denkt mee over dit advies. We verwachten dat het advies half maart kan worden opgeleverd.

Terugkoppeling

In mei/juni 2018 vindt er een terug- koppeling plaats. Hierin komen de resul- taten van de verkeersmetingen van april en de eindrapportage van het advies over de aanvullende ingrijpende maat- regelen aan bod. 

Foto: Marco de Haas

 

 X