drone1

Geen paddenpoelen meer op Weideveld ( Beschermde Rugstreeppad verdwenen)

Je weet dat het kan gebeuren, je houdt er rekening mee, maar als het dan echt gebeurt staan de tranen je bijna in de ogen…Veld 9 van bouwplan Weideveld is aangepakt om bouwrijp gemaakt te worden. 87 woningen komen er binnenkort. Niet iets om je druk over te maken zou je zeggen, het is nu eenmaal bouwgrond.
Ware het niet dat juist dit stuk grond, het achterste perceel in de hoek vlakbij de volkstuinen Hortus Populus, vanwege zijn rustige en bijna afgelegen ligging een waar paradijs is geworden voor vogels, insecten, dieren en kikkers. Dat komt ook omdat op dit terrein in 2013 drie zogenaamde “compensatie poelen” zijn gegraven ten behoeve van de Rugstreeppad, een zeer zeldzame en streng beschermde paddensoort. Elders op het bouwgebied Weideveld zijn in 2012 deze Rugstreeppadden aangetroffen, maar omdat daar toen snel gebouwd moest worden zijn ter compensatie deze drie paddenpoelen gegraven, dit met medewerking toen van ecologisch adviesbureau Watersnip uit Reeuwijk.

Het gekke hiervan is wel dat deze compensatie poelen zijn aangelegd in een gebied waarvan je weet dat dit uiteindelijk ook eens bebouwd gaat worden. Nog gekker is natuurlijk dat in het eindrapport van Watersnip Advies over de “Mitigerende maatregelen Rugstreeppad” het volgende staat: “In het voorjaar 2013 worden de bouwblokken 4 en 7 bebouwd. Bouwblok 9, dat pas na een termijn van acht jaar wordt aangepakt, biedt ruimte en mogelijkheden om de 500 m2 voortplantingspoelen voor de Rugstreeppad te graven” Het staat zwart op wit, pas na acht jaar zou er eventueel gebouwd gaan worden dus, dat is in 2021!

Overigens staat in hetzelfde rapport ook duidelijk dat de Rugstreeppad een streng beschermde status heeft! Maar de woningnood is hoog en dus gaat men binnen vijf jaar al rigoureus aan de slag. En zijn inmiddels de paddenpoelen al dichtgegooid. Wel na gedegen en langdurig onderzoek waaruit bleek dat er geen Rugstreeppadden meer zaten. Ook dat staat officieel op papier.. In die vijf jaar zijn de paddenpoelen een waar Eldorado gebleken voor diverse (zeldzame) kikkers, padden, libelles, vogels en veel meer. Ook in het terrein eromheen, in de houtwallen, op de aangevoerde grond en langs het water hebben of hadden heel wat zeldzame vogels, vlinders en insecten een mooi leefgebied gevonden. Een kleine bloemlezing uit persoonlijke waarneming: de Blauwborst, rietzangers, diverse vleermuis soorten, de torenvalk, de Koekoek, de Rietgors, de Havik, de Sperwer, en in de poelen dus de Rugstreeppad, kikkers, gewone padden bruine kikkers, Libelle’s, de weekschildkever oftewel wel een soldaatje. Ook heb ik in die poelen voor het eerst zeldzame paddensnoeren gefotografeerd..

Bij de planten groeiden onder veel meer de zeldzame bonte wikke, de witte honingklaver, waterscheerling, de ringelwikke, de akkerwikke, de Teunisbloem, rietorchis en ga zo maar door.
Dit alles is in korte tijd verdwenen. Drie jaar te vroeg. Bulldozers hebben de poelen rigoureus dichtgegooid met de wetenschap dat er nog veel natuurlijk en wellicht zeldzaam leven in zat. De houtwallen zijn ook rigoureus aangepakt zodat een terugkeer van de zeldzame Blauwborst, om maar een vogel te noemen, uitgesloten is. Maar toch, ook over deze al dan niet beschermde flora en fauna heeft de gemeente wel een zorgplicht. Maar nieuwbouw gaat snel..

Is dit allemaal erg? Ja! Met name het feit dat een braakliggend bouwterrein ter compensatie wordt ingericht om de zeldzame en streng beschermde Rugstreeppad een kans te geven is te gek voor woorden. Daar gebruik je toch een terrein voor waar nooit gebouwd gaat worden? Dit is gewoon willens en wetens een ecologische misstand!
Want ook al is de Rugstreeppad in deze poelen na officieel onderzoek niet meer aangetroffen, iets verderop in het Limespark wel. Deze officiële foto van 3 juli 2017 bewijst dat. Ze zijn in de buurt, binnen een straal van 600 meter!
Het feit dat er in 2013 “compensatie poelen” zijn aangelegd biedt echter wel hoop.
Is het nu niet meer dan rechtvaardig dat de gemeente Bodegraven Reeuwijk, nogmaals ter compensatie, een gelijkwaardig natuurgebied aan gaat leggen? Met ook nu weer drie paddenpoelen en met veel bosjes en houtwallen, zoals het was op veld 9? Ook voor al die andere zeldzame vogels, dieren en planten?
Tussen bouwplan Weideveld en het Limespark liggen twee flinke stroken groen polderland waar wellicht een gedeelte van gebruikt kan worden om een compensatiegebied aan te leggen.

Dichtbij het oude gebied, maar ver genoeg om de padden daar te houden. (Tenzij deze stroken grond ook ooit bouwgebied worden natuurlijk en dat weet alleen de gemeente Bodegraven. In dat geval zou het aan de andere kant van het Limespark kunnen, nog verder naar het oosten.) Want compensatie voor deze ecologische blunder zou zeer wenselijk zijn, of eigenlijk wel moeten. Al was het maar om de streng beschermde status van de Rugstreeppad te behouden.

Door: Ruud KooistraX