pen2018

Ingezonden brief: De Bodegraafse Democratic Challenge……

Het zal u niet zijn ontgaan; in politiek Bodegraven is het behoorlijk onrustig. bijna twee weken geleden op woensdagavond, was er een inspraakavond in het Evertshuis en de zaal zat vol geïnteresseerde inwoners en er waren veel insprekers. Onderwerpen die aan de orde waren; de dossiers WKO (Warmte Koude Opslag) Weideveld, Arbeidsmigranten huisvesting, Elfhoeven (Loetje) en plannen aan de Schinkeldijk. De politiek spitste de oren, de wethouders zaten er af en toe een beetje sip bij en de uitdrukking van de burgemeester liet soms weinig aan de verbeelding over.  Er trok een golf van collectieve schaamte en verontwaardiging door de zaal.
Had de raad hier wel op zitten letten en waarom komt het college steeds opnieuw weg met het geven van onjuiste en onvolledige informatie? In de zaal spraken inwoners over een wanvertoning voor de politiek, de arrogantie van de macht etc… In het dorp wordt er veel en vaak over gepraat; inwoners zijn ongerust en vragen zich af waar dit toe moet gaan leiden.

Er zijn een aantal betrokken inwoners op zoek gegaan naar de ontbrekende feiten, naar de informatie welke men blijkbaar liever niet wou delen. Een deel van die informatie is inmiddels bekend maar er ontbreekt ook nog wel het een en ander.

Juist die ontbrekende informatie is ongetwijfeld van groot belang in dit dossier en wij nemen u graag even mee in de manier waarop het een echte uitdaging wordt om deze informatie boven water te krijgen; het is een ware uitdaging geworden. Kennis is macht en een mens moet sterke benen hebben om dat te kunnen dragen en er binnen onze democratische beginselen goed en verstandig mee om te kunnen gaan. 

Maar de inwoners zijn er inmiddels ook wel achter gekomen dat men die kennis  echt moet hebben om mee te kunnen spelen in dit nieuwe spel met de naam; “The Democratic Challenge” 

In dit nieuw spel vol uitdagingen en valkuilen moet men echt op zoek naar feiten en dat kan tegenwoordig met bijvoorbeeld de zgn Wob verzoeken (wet op openbaarheid van bestuur).

Wij nemen u graag even mee hoe zo’n Wob verzoek van een inwoner, die op zoek is naar informatie rond de huisvesting van arbeidsmigranten,  hier in Bodegraven kan verlopen;

04-12-2018 wordt de eerste Wob 01 ingediend en om een ontvangstbevestiging gevraagd.

20-12-2018 ontvangt de aanvrager een brief; i.v.m. o.a. het kerstreces komt er meteen 4 weken uitstel.

23-01-2019  komt er antwoord, een brief en documenten (vele belangrijke documenten ontbreken en veel onbelangrijke documenten die al openbaar waren zijn toegevoegd)

19-02-2019 dient de aanvrager een bezwaarschrift in voor de ontbrekende, nu specifiek benoemde, documenten.

06-03-2019 het bezwaarschrift wordt opgeschort; er moet nog ergens een handtekening bij.

07-03-2019 telefonisch contact; men begrijpt niet wat de aanvrager precies wil. Uitgelegd dat het om de specifiek        benoemde documenten gaat. Dan is het een aanvulling en dus geen bezwaarschrift en dat moet binnen 4-8 weken kunnen.   Na contact met de betrokken wethouder blijkt dit snel geregeld te kunnen worden. De daarna gestelde vraag of dat dan voor de komende raadsvergadering kan blijft helaas onbeantwoord.

19-02-2019 wordt Wob 02 ingediend.  Er is meerdere keren zowel per mail als per telefoon om een ontvangstbevestiging gevraagd; dit is meerdere keren toegezegd en er werd zelfs bevestigd dat die al was verzonden.

Nu, inmiddels een maand verder, heeft de aanvrager nog steeds géén ontvangstbevestiging ontvangen en uiteraard ook géén informatie. Wij gaan over deze gang van zaken geen waardeoordeel geven maar u begrijpt dat de betrokken inwoners erg veel geduld moeten hebben.

U ziet, met al deze feiten op een rijtje, valt het niet mee om als inwoner in de diepe en duistere spelonken van onze bestuurlijke archieven af te dalen.  Overigens is die inwoner daar niet alleen. Ook de ambtenaren zijn meestal wekenlang de weg kwijt tijdens hun zoektocht naar de opgevraagde informatie.

Maar bovenal is het van belang dat u naar alle datums kijkt. Want dan kunt u zelf ook wel uitrekenen dat het voor de hand ligt dat de gevraagde informatie op z’n vroegst ná de komende raadsvergadering zal worden verstrekt.  En laat dan toevallig net de behandeling van het dossier Procesvoorstel arbeidsmigrantenhuisvesting in de raad zijn geweest. 

Overigens kan het ook echt anders en vooral veel beter. De aanvrager heeft ook bij de provincie een aantal Wob verzoeken gedaan. En daarvandaan komt wel snel een bevestiging en na een ruime week zelfs een antwoord. En zo verloopt er weer een tijdsvak binnen de “Democratic Challenge.” 

De inwoners en hun volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad worden in dit dossier schijnbaar met opzet en bij voortduren op achterstand gezet want het college heeft blijkbaar liever een slecht geïnformeerde raad met niet al te veel kennis  en inzicht in dit soort lastige dossiers dan dat er een open debat plaats kan vinden waarbij iedereen over de juiste informatie kan en mag beschikken.

Wij hopen dan ook dat dit alles uiteindelijk gaat leiden tot meer transparantie, meer discussie met een open vizier en meer burgerparticipatie.  Van “buiten naar binnen werken” heet dat in onze mooie gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Door: Levi, Rina en Marcel

Ingezonden: Huisvesting Arbeidsmigranten versus de toekomst van Bodegraven

Op 14 november 2018 ging een groot deel van de belangstellende burgers met een gerust gevoel naar huis. Zojuist hadden zij tijdens de raadvergadering op het gemeentehuis gehoord dat het plan Huisvesting Arbeidsmigranten unaniem verworpen was door de gemeenteraad. Het college kreeg de boodschap mee dat eerst de kaders voor huisvesting arbeidsmigranten geschept moesten worden en dat men in gesprek moest met de burgers. 4 maanden de tijd heeft het college hiervoor gekregen. Voor de burgerparticipatie hebben zeker 30 inwoners zich in december 2018 aangemeld.

En toen bleef het stil. Heel stil. Menig inwoner was van mening dat het plan van de baan was, anderen twijfelden hieraan omdat er totaal geen communicatie was betreffende dit onderwerp. En toen een aantal burgers na 3 maanden bij de gemeente gingen navragen wanneer ze wat zouden horen, was daar als een duveltje uit een doosje het Procesvoorstel Huisvesting Arbeidsmigranten. Wederom heeft het college het gepresteerd om een voorstel uit te werken en te onderbouwen met “feiten” zonder hier op enig moment de burger (en de arbeidsmigrant) bij te betrekken.

En wat te denken van de mensen in het centrum van ons mooie dorp? Aan hen wordt voorgeschoteld dat het doel van dit plan is om het centrum aan te pakken en daarmee woningen voor starters en spoedzoekers te creëren. Terwijl uit de verschillende WOB-documenten die wij in handen hebben blijkt dat vlak voor de inspraakavond op 31 oktober 2018 nog getracht wordt om een dealtje te sluiten om 10-15 panden in het centrum op te kopen en vrij te maken voor jongeren, starters en spoedzoekers. Als wisselgeld. Om de gemoederen tijdens de inspraakavond te sussen.

Tijdens de inspraakavond van 6 maart jl. stond het onderwerp Huisvesting Arbeidsmigranten opnieuw op de agenda en samen met zo’n 200 belangstellenden hebben we nog een keer aangegeven dat we het niet eens zijn met de manier waarop het college deze belangrijke kwestie aanpakt.

Nu is het aan de raad om een oordeel te vellen over het Procesvoorstel Huisvesting Arbeidsmigranten. Maar de raad staat hier niet alleen voor. Laten wij als burgers de raad een hart onder de riem steken en hen hiermee helpen. De raad heeft met het procesvoorstel een document van 8 pagina’s met 40 voetnoten te verwerken gekregen, wat er op het eerste oog vrij gelikt uitziet. Maar als je iedere regel en iedere alinea nogmaals leest, en sommige nogmaals, kom je tot interessante conclusies. Bijvoorbeeld: wordt hier onderbouwd met feiten of met meningen?

Wij zijn voor een transparant proces waarin inspraak van alle belanghebbenden telt, waarbij goede en humane huisvesting voor zowel jongeren, starters en spoedzoekers, als voor arbeidsmigranten het doel is. Dit kan alleen wanneer het huidige procesvoorstel niet geaccepteerd wordt door de raad. En daarbij is het laten vallen van locatie Groote Wetering II noodzakelijk om het vertrouwen van ons als inwoners enigszins terug te winnen.

Steun de toekomst van ons Bodegraven en onderteken de petitie Procesvoorstel Huisvesting Arbeidsmigranten van tafel!

www.procesvoorstelvantafel.petities.nl

We rekenen op uw ondertekening!

Met daadkrachtige groet namens BodegravenSpreekt.nl,

Levi, Yvonne, Karel, Arjan en Rina

 

 

 

X