Geluid week 8

Ontwerp-saneringsprogramma geluid
In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk liggen langs de Dronensingel, Elzenhof, Emmakade, Goudseweg en de Groene Zoom te Bodegraven woningen die een hoge geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaai ondervinden. Voor deze woningen is de saneringsregeling van de Wet geluidhinder van toepassing. Deze woningen komen zo
nodig in aanmerking voor maatregelen om de geluidsbelasting op en/of in de woningen te verminderen. Het is de taak van de gemeente om hiervoor een saneringsprogramma op te stellen.

Het saneringsprogramma heeft betrekking op 112 (sanerings-) woningen. De exacte adressen staan vermeld in bijlage 1 van het akoestisch onderzoek, dat bij het saneringsprogramma hoort. In het saneringsprogramma wordt aan de Minister voorgesteld om op de gevels van 109 (sanerings-) woningen een hogere waarde voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen en in samenhang daarmee een besluit te nemen over eventuele extra geluidswerende voorzieningen.

Het is de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de gemeente financieel in staat te stellen dit saneringsprogramma uit te voeren. Het Ministerie heeft laten weten hiertoe in principe bereid te zijn. Inzage 21 februari t/m 4 april 2019 bij het KCC of bij de ODMH (Thorbeckelaan 5, Gouda)

Zienswijzen
U kunt uw schriftelijke zienswijzen over het ontwerp-saneringsprogramma onder vermelding van kenmerk 2017022953 gedurende deze periode indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Bodegraven-Reeuwijk, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon088-5450000). Uw zienswijzen kunnen tevens per email worden ingediend via info@odmh.nl. Vermeld u hierbij ook het kenmerk 2017022953 alstublieft.

Na de inspraakperiode zullen burgemeester en wethouders het saneringsprogramma vaststellen en indienen bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De Minister zal vervolgens een besluit nemen over de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van de saneringswoningen.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over het ontwerpsaneringsprogramma, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit.

Bron: ODMH, team geluid, tel. 088 – 54 50 000.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank