Natuur en milieu week 27

Kennisgeving ontvangst aanvraag maatwerkvoorschriften Nutspassage 3 in Bodegraven

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk bekend dat een besluit is genomen om maatwerkvoorschriften vast te stellen voor Bella Express Family op de locatie Nutspassage 3 in Bodegraven. De voorschriften hebben betrekking op Maatwerkvoorschriften vetafscheider. De procedure heeft het kenmerk 2019278272. Het besluit is verzonden op 19-06-2019.

Bezwaar

Als u vragen heeft over dit besluit, dan kunt u bellen voor meer informatie. U kunt bellen met 088 – 54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt. Bezwaar maken is dan misschien niet nodig. Belanghebbenden kunnen natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na verzending van het besluit.

Het adres voor het indienen van bezwaar is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Postbus 401, 2410 AK Bodegraven).

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

  • Uw naam en adres.
  • De datum van uw bezwaarschrift.
  • Het nummer van het besluit. U kunt ook een kopie van het besluit bijvoegen.
  • De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit.
  • Uw handtekening.

Het verzoek is om een kopie van het besluit bij te voegen en uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Bron: ODMH

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank