Een nieuwe Woonvisie voor Bodegraven-Reeuwijk

Op maandag 12 oktober 2015 rolde het concept van de allereerste woonvisie voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk van de pers. De Woonvisie Bodegraven-Reeuwijk 2015-2020 is een uitwerking van de afspraak in het Coalitieakkoord en vormt de basis voor het woonbeleid in de gemeente, voor de regionale afstemming van het woonbeleid en prestatieafspraken met de woningcorporaties.
Afspraken Coalitieakkoord

In het Coalitieakkoord 2014-2018 Verbindend Besturen is afgesproken om een woonvisie voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op te stellen en uiterlijk begin 2016 nieuwe prestatieafspraken te maken met de corporaties.

Vier pijlers woonbeleid

De woonvisie legt het woonbeleid van de gemeente vast voor de periode 2015 tot 2020. De hoofddoelstelling van het woonbeleid is: goed wonen voor alle doelgroepen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Deze doelstelling is uitgewerkt in vier pijlers:

1)    Vitale dorpen en wijken: kwaliteitsverbetering, leefbaarheid en doekracht van bewoners.

2)    Wonen met zorg en welzijn: aanpak voor een levensloopvriendelijke gemeente, waar mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

3)    Duurzaamheid: klimaatneutraal in 2035, verduurzamingsopgave en verduurzamen nieuwe en bestaande woningen.

4)    Beschikbaarheid en betaalbaarheid: goed wonen voor iedereen mogelijk maken door uitbreiding van de bestaande woningvoorraad, betere verdeling van de woningen en voldoende betaalbare woningen.

Wethouder Dirk-Jan Knol is blij met de concept woonvisie: “Dankzij goede en intensieve samenwerking ligt er een uitgebalanceerde woonvisie klaar, die de basis vormt voor de woningbouwprogrammering en de invulling daarvan in de komende 10 jaar. Hiermee kunnen we concreet en toekomstgericht inspelen op de veranderende vragen en behoeften uit de samenleving, de beweging in de woningmarkt en de nieuwe rol van woningcorporaties.”

Betere aansluiting vraag en aanbod

Uit de analyse van de pijlers blijkt dat vraag en aanbod niet altijd op elkaar aansluiten. In de woonvisie is aangegeven hoe er door aanpassing van de bestaande woningvoorraad en het nieuwbouwprogramma een betere afstemming van vraag en aanbod kan worden gerealiseerd. De woonvisie mondt uit in een actieprogramma met vervolgactiviteiten. De woonvisie is vertaald in een uitvoeringsagenda om ook praktisch met de visie aan de gang te gaan: niet alleen woorden, maar ook daden.

Ambitie

De ambitie is om wonen in de gemeente nog aantrekkelijker te maken. Wonen in vitale dorpen en wijken, waar zorg en welzijn dichtbij zijn, in woningen die duurzaam en energiezuinig zijn, maar wel betaalbaar.

Partijen zorgen samen voor ontwikkeling en uitvoering lokaal woonbeleid

Verschillende partijen werken nauw samen voor de ontwikkeling en uitvoering van lokaal woonbeleid. Naast de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de corporaties en de huurdersverenigingen zijn dit bewoners, ontwikkelaars, bouwbedrijven, makelaars, zorg- en welzijnaanbieders en belangenorganisaties. In de afgelopen periode is een goede samenwerking met alle partijen ontstaan. Het beleid is erop gericht deze goede samenwerking op zowel regionaal als lokaal niveau te continueren.

IMG_3154

Bron: Gemeente

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank

Geef een reactie