gemeentehuis

Keuzenotitie verzonden naar de gemeenteraad

Vandaag is de Keuzenotie bij de Begroting 2021-2024 door het college van B&W verzonden naar de gemeenteraad.
In de vóór de zomer vastgestelde kadernota zijn bezuinigingen op het sociaal domein (1,9 miljoen euro)  en de exploitatie (800 duizend euro) vastgesteld om te komen tot een structureel sluitende begroting voor 2021.

De gemeenteraad heeft het college gevraagd om met een keuzenotitie te komen met mogelijkheden om deze bezuinigingen te realiseren en daarin keuze mogelijkheden te bieden. Dit vraagt om keuzes die gevolgen hebben voor de zorgverlening en de samenleving.

De bezuinigingen zijn nodig omdat de kosten van het sociaal domein, met name de jeugdzorg, steeds verder oplopen. Daarnaast drogen de inkomsten van grondexploitaties op. Een groot deel van de bezuinigingen wordt gezocht binnen het Sociaal Domein. Daarnaast zijn echter ook bezuinigingen op andere terreinen noodzakelijk.

Door nu keuzes te maken ontstaat weer evenwicht tussen inkomsten en uitgaven en kunnen binnen de financiële kaders keuzes worden gemaakt over het uitvoeren van het raadsprogramma Samen Duurzaam Gezond.

Bij het samenstellen van de Keuzenotitie blijft het raadsprogramma ‘Samen Duurzaam Gezond’ leidend voor het college. Verder is bij de voorgestelde keuzes uitgegaan om beleid niet “kapot” te bezuinigen. Ook wordt in het voorstel zo veel als mogelijk voorkomen dat de keuzes tot lastenverzwaring leiden.

Het is binnenkort aan de gemeenteraad om keuzes te maken op welke onderdelen er bezuinigd gaat worden en voor hoeveel.

Ingezonden bericht

Bron: GemeenteX