Nieuw college wil samen ‘eerlijk aan de slag’

In navolging van het coalitieakkoord en de meerjarenbegroting presenteert het nieuwe college van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk haar collegeprogramma met de gelijknamige titel: ‘Eerlijk aan de slag’. Het college meent dat het collegeprogramma vastberaden en voortvarend ter hand moet worden genomen om de uitdagingen van dit moment op te lossen. Het collegeprogramma zal bijdragen aan een eerlijker en veiliger samenleving, waar het goed wonen is, waar iedereen een eerlijke kans heeft om mee te doen, in een economie die goed is voor mens en milieu.
Het collegeprogramma (2022-2026) is de concrete uitwerking van het coalitieakkoord dat gebaseerd is op de (financiële) kaders in de meerjarenbegroting, die inmiddels door de gemeenteraad is vastgesteld. Het thema ‘Eerlijk aan de slag’ wordt in het collegeprogramma op verschillende manieren uitgewerkt.

Vastberaden en voortvarend

Wethouder Elly de Vries: “We hebben aan het begin van deze collegeperiode duidelijke financiële en andere keuzes gemaakt. Want, niet alles kan en toch is onze opgave groot. Het college heeft voortvarend een meerjarenbegroting bij de gemeenteraad neergelegd en daarin zijn de financiële kaders voor de komende vier jaar vastgelegd. Deze meerjarenbegroting is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld. Nu de (financiële) kaders door de gemeenteraad zijn vastgelegd, gaat het nieuwe college de uitvoering vastberaden en voortvarend oppakken.”

‘Eerlijk’ aan de slag

Het college koppelt haar thema aan het begin van deze collegeperiode ook aan de gemeentelijke organisatie. Die moet ook ‘eerlijk’ aan de slag. Dit kan ook omdat de gemeentelijke organisatie in het afgelopen jaar een andere werkwijze doorvoerde, met een duidelijke regie en prioritering. Zo kunnen de opgaven uit het collegeprogramma, volgens het college, goed en efficiënt worden uitgevoerd.

“Medewerkers weten nu nog beter dan voorheen wat er van hen verwacht wordt. Maar het is ook ‘eerlijk’ om meer, dan wel andere, medewerkers aan te trekken voor de opgaven die sneller moeten worden uitgevoerd of groter zijn geworden, zoals de woningbouw. Dit proces loopt nog. Financiële ruimte om meer vaste medewerkers aan te trekken kan uiteraard alleen door afbouw van het aantal inhuurkrachten en extra personeelsbudget,” aldus gemeentesecretaris Lizet Keijzers.

Het doel van deze aanpassingen is dat de dienstverlening naar inwoners en bedrijven nog beter wordt en dat de gemeentelijke organisatie samen met het college levert wat is afgesproken. Een open, transparante en eerlijke bestuursstijl zijn volgens het college belangrijke uitgangspunten voor de omgang met inwoners, bedrijven en de gemeenteraad.

‘Eerlijk’ wonen voor iedereen

Wonen is van groot belang voor iedereen. Een eerste levensbehoefte. Omdat er op korte termijn grote vraag is naar betaalbare woningen zet dit college alles op alles om aan de ene kant woningen voor de langere termijn te realiseren voor onze eigen inwoners. Aan de andere kant kunnen we het woningtekort voor onze eigen jongeren, inwoners die om verschillende redenen met spoed een woning nodig hebben, arbeidsmigranten en vluchtelingen uit oorlogsgebieden alleen oplossen als we op korte termijn op een aantal locaties verplaatsbare woningen voor een periode van 10 tot 15 jaar plaatsen. Ook maken we in deze flexwoningen ruimte voor onze eigen jongeren en spoedzoekers. In de tussentijd komen er dan meer woningen beschikbaar, doordat we inzetten op versnelling van de woningbouw in alle dorpen.

Wethouder Dirk-Jan Knol: “Al door het vorige college is hiermee een eerste aanzet gegeven door bijvoorbeeld het opstellen van een Woonvisie. Het nieuwe college gaat hier vastberaden en voortvarend mee door.”

‘Eerlijk’ meedoen in de samenleving

“Verreweg de meeste mensen willen graag meedoen in onze samenleving,” is het uitgangspunt van wethouder Jan Leendert van den Heuvel. “Iedereen kent het gezegde: Voorkomen is beter dan genezen! Bij onze gemeente heet dat preventiebeleid. Als iedereen mee kan doen aan bijvoorbeeld sport en cultuur of andere activiteiten, blijven onze inwoners gezonder en gelukkiger en meer verbonden met elkaar. Als er beter maatwerk geleverd wordt om te kunnen werken, zijn mensen nog beter in staat een eigen inkomen te verwerven en dat maakt mensen betekenisvoller.”

Mensen met schulden moeten, volgens het college, beter geholpen worden en meer in samenhang met hun andere problemen. Jongeren met leerachterstand of andere specifieke problemen moeten beter ondersteund worden, in samenspraak met onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en Boa’s. Dat voorkomt dat ze aan de rand van onze samenleving komen te staan en mogelijk het verkeerde pad op gaan. Als jongeren en ouderen een beter bestaan kunnen opbouwen, zal dit de veiligheid in de samenleving verbeteren.

Waarnemend burgemeester Erik van Heijningen: “Met elkaar willen we een veilige samenleving. Natuurlijk treedt de politie op waar dat nodig is. Ook onze Boa’s houden toezicht en kunnen handhavend optreden. Met dit collegeprogramma leggen we een accent op preventie en samenwerking. Voorkomen is beter dan genezen.”

‘Eerlijke’ economie voor iedereen

“Willen bedrijven goed bereikbaar zijn voor hun medewerkers, hun leveranciers en hun transporteurs, dan is een goede bereikbaarheid en mobiliteit heel belangrijk. Daarom maak ik mij onder andere sterk voor de ‘Bodegravenboog’ en wordt er een mobiliteitsvisie opgesteld,” stelt wethouder Robin Kersbergen. “Maar een eerlijke economie betekent ook dat we dit op een manier doen die duurzaam is voor mens en milieu. Dit moet ook eerlijke kansen bieden aan startende en nieuwe ondernemers om zich te kunnen vestigen in onze gemeente. Daarbij moet van gemeentelijke kant gekeken worden wat voor onze gemeente het meest duurzaam is en het beste bijdraagt aan onze duurzame economische ontwikkeling.”

Fotobijschrift: Het college van B&W met v.l.n.r. wethouders De Vries, Kersbergen, Van den Heuvel, waarnemend burgemeester Van Heijningen, gemeentesecretaris Keijzers en wethouder Knol.

Foto: Stephan van Leiden

Bron: Gemeente

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank