Bouwen en verbouwen week 29

 

Bron: ODMH, afdeling Bouw- en woningtoezicht, tel. 088-5450001

Zie kader ‘Volledige publicatie in digitaal gemeenteblad’ voor inzage en mogelijkheden voor zienswijzen, bezwaar of beroep.

 Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (regulier)

Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen haakjes de datum van ontvangst.Bodegraven

·       Broekveldselaan 9: het realiseren van een tussenvloer (08-07-2019, zaaknr. 2019466248)

·       Groene Zoom 89: het vellen van een pruimenboom (03-07-2019, zaaknr. 2019462501)

·       Wilgenoord 47: het vergroten van de woning (05-07-2019, zaaknr. 2019465641)

·       Molenzicht 1 t/m 29: het bouwen van 29 woningen in een appartementenblok van 4 bouwlagen (26-06-2019, zaaknr. 2019454637)

Reeuwijk

·       Lecksdijk 14: het aanleggen van een verbreding en verharding van de weg (02-07-2019, zaaknr. 2019461447)
 

Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)

Met tussen haakjes de datum van verzending

Bodegraven

 • Hoornblad 7: het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (03-07-2019, zaaknr. 2019270411)
 • Marktstraat 11: het vervangen van ramen en deuren van een klein restaurant (05-07-2019, zaaknr. 2019064260)
 • Oud-Bodegraafseweg 110: het plaatsen van een dakopbouw (05-07-2019, zaaknr. 2019148929)
 • Spanjeweg 12: het verbreden van een laadkuil en een overheaddeur toevoegen (03-07-2019, zaaknr. 2019397040)

Nieuwerbrug aan den Rijn

 • Hoefsmid 4: het bouwen van een woning (Wijde Wiericke kavel 2) (03-07-2019, zaaknr. 2019405891)

Reeuwijk

 • Notaris d’Aumerielaan 27a: het plaatsen van een pergola (03-07-2019, zaaknr. 2019443917)
 • ‘s-Gravenbroekseweg nabij 61/ plas Ravensberg (kadastraal bekend onder RWK02 E 199): het plaatsen van een nieuwe berging/schuilhut (03-07-2019, zaaknr. 2019356325)

Verlenging beslistermijn

Met tussen haakjes de datum van verzending

Bodegraven

 • Nieuwstraat 50: het verbouwen en gedeeltelijk wijzigen van een woning (08-07-2019, zaaknr. 2019284020)Bouwen en verbouwen

Bron: gemeente

Vooraankondiging: Ontwerp uitwerkingsplan “Reesvelt II” ter inzage

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat op donderdag 8 augustus 2019 het ontwerp uitwerkingsplan “Reesvelt II” ter inzage wordt gelegd. Aangezien dit uitwerkingsplan voor een gedeelte in de zomervakantie ter inzage ligt, plaatsen wij deze vooraankondiging. Op 7 augustus 2019 zullen wij de terinzagelegging van het uitwerkingsplan officieel publiceren.

Ontwerp uitwerkingsplan Reesvelt II

Het uitwerkingsplan maakt de invulling van het gebied grenzend aan de zuidzijde van Reesvelt I in Reeuwijk-dorp mogelijk. In dit uitwerkingsplan is de in het vigerende bestemmingsplan opgenomen globale bestemming “Wonen – Uit te werken”, nader uitgewerkt. Met dit uitwerkingsplan kunnen aanvragen om omgevingsvergunningen voor het bouwen van de woningen, worden verleend.

Plangebied

Het plangebied ligt ten zuiden van de bestaande woonwijk Reesvelt I. Het plangebied bestaat uit graslandpercelen, die van elkaar worden gescheiden door sloten. Langs de noordrand van het plangebied loopt de weg Reesveld. Dit is één van buurtontsluitingswegen van Reesvelt 1, die ook als ontsluiting voor het plan Reesvelt II zal worden gebruikt.

Ter inzage

Het ontwerp uitwerkingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 8 augustus 2019 tot en met woensdag 18 september 2019 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

 • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: IMRO.1901.ReesveltII-UP40;
 • digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/ruimtelijke-plannen (ontwerp uitwerkingsplan Reesvelt II);
 • op papier tijdens de openingsuren in het Klantcontactcentrum, Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts).

De bronbestanden van het ontwerp uitwerkingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzageligging kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerp uitwerkingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht tijdens openingsuren in het gemeentehuis. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0172 – 522 522.

Het college van burgemeester en wethouders besluit over de vaststelling van het uitwerkingsplan. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken.

Op 4 september 2019 (tussen 19.30 uur en 21.00 uur) zal er over de ontwikkeling van Reesvelt II een inloopavond worden georganiseerd in Amicitia, Dorpsweg 28 in Reeuwijk-dorp.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank