Kennisgeving ontheffing geluid APV/Bb Ontheffing Molendijk in Waarder

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bekend dat een ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder, in verband met werkzaamheden ter plaatse van de rotondes van de Molendijk in Waarder. De werkzaamheden vinden plaats (ook gedurende de avond- en nachtperiode) in de perioden van 5 april 2019 21.00 uur tot 6 april 2019 24.00 uur en van 7 april 2019 13.00 uur tot 8 april 2019 06.00 uur. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2018323336.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, postbus 401, 2410 AK Bodegraven t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 16 januari 2019 en bedraagt 6 weken.

Voorlopige voorziening

Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team geluid, lucht, ecologie en veiligheid van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Bron: ODMH, team geluid, tel. 088 – 54 50 000.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank