Natuur en milieu week 3

Melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer                 

Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding ontvangen:

  • Maatschap Goudriaan, Parallelweg 14 in Reeuwijk: het uitbreiden van de ligboxenstal
  • Agterof meubelmakerij, Platteweg 18 in Reeuwijk: het starten van een meubelmakerij
  • Kiela Metaalwarenfabriek B.V., De Groendijck 15 in Driebruggen: het aanleggen van een gecertificeerde wasplaats voor eigen wagenpark
  • “Reeuwijkse Voetbalvereniging Concordia” (RVC ’33), Kaagplein 15 in Reeuwijk: het uitbreiden van de berging en kantine van de voetbalclub
  • VIOS Houttechniek B.V., Hoogeind 70 in Driebruggen: het doorvoeren van een aantal veranderingen m.b.t. de bedrijfsinrichting        

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen

     
Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding ontvangen:

     
 
GB Legwerk B.V., De Groendijck 15 in Driebruggen: het tijdelijk onttrekken en lozen van grondwater voor het plaatsen van een put
 
     
Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.

Bron: ODMH

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank