Natuur en milieu week 22

Kennisgeving besluit maatwerkvoorschriften Schumanweg 4 in Bodegraven

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bekend dat een besluit is genomen om maatwerkvoorschriften vast te stellen voor Steenbergen B.V. op de locatie Schumanweg 4 in Bodegraven. De voorschriften hebben betrekking op de opslag van meer dan 2.500 kg/liter verpakte gevaarlijke stoffen conform ADR-klassen en de brandveiligheid.

De procedure heeft het kenmerk 2018313308. Het besluit is verzonden op 16 mei 2019.

Bezwaar

Als u vragen heeft over dit besluit, dan kunt u bellen voor meer informatie. U kunt bellen met 088 – 54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt. Bezwaar maken is dan misschien niet nodig. Belanghebbenden kunnen natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na verzending van het besluit.

Het adres voor het indienen van bezwaar is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Postbus 401, 2410 AK Bodegraven).

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

  • – Uw naam en adres.
  • – De datum van uw bezwaarschrift.
  • – Het nummer van het besluit. U kunt ook een kopie van het besluit bijvoegen.
  • – De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit.
  • – Uw handtekening.

Het verzoek is om een kopie van het besluit bij te voegen en uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.  Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

  • Bella Express Family, Nutspassage 3 in Bodegraven: het oprichten van een pizzeria met bezorg- en afhaalservice
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden/Muskusrattenbeheer West en Midden Nederland, Vlietkade 51 in Bodegraven: het melden van een wijziging van de gebruiker van de werkplaats muskusrattenbeheer
  • MVL Metaalwerken B.V., Edisonstraat 16-3 in Reeuwijk: het uitbreiden van de bestaande bedrijfsruimte op nieuwe vestiging

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding ontvangen:

  • Hooftman Geo Boortechniek B.V., Randenburgseweg 18 in Reeuwijk: het doen van boringen voor een aardwarmtesysteem nieuwbouw woning

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.

Bron: gemeente of ODMH

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank