Ruimte en infrastructuur

Bron: gemeente

Bestemmingsplan “Parapluplan Parkeren Bodegraven-Reeuwijk” en de beheersverordening “Partiële herziening Parkeren Kern Nieuwebrug”  gewijzigd vastgesteld


Samenvatting
 Vaststelling van uniforme regels ten aanzien van parkeren in alle ruimtelijke plannen voor het gehele gemeentelijk grondgebied | Besluit van gemeenteraad | Ter inzage vanaf 29 november 2018 | Beroep 30 november 2018 t/m 6 december 2018 tegen alleen het paraplubestemmingsplan. | Contactpersoon Dhr. R. van Meeteren

 

Verordening tot wijziging van de Bouwverordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2012 (2e wijziging)

 

Samenvatting Wijziging van de gemeentelijke Bouwverordening i.v.m. vervallen van stedenbouwkundige voorschriften | Besluit van gemeenteraad | Ter inzage 28 november 2018 t/m 9 januari 2019 | Contactpersoon Dhr. R. van Meeteren

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Laageind 18, Driebruggen

 

Samenvatting ontwerp omgevingsvergunning voor het perceel Laageind 18 te Driebruggen, voor de herbouw van een bedrijfsgebouw. Plangebied Laageind 18, Driebruggen Besluit van: college | Inzage vanaf 29 november 2018 |Zienswijzen: 29 november 2018 t/m 9 januari 2019 | Contactpersoon mevr. E. Groeneveld

 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Schinkeldijk 3, Reeuwijk-Tempel’ in Reeuwijk

 

Samenvatting Herzien van het bestemmingsplan t.b.v. de realisatie van een parkeerterrein bij de begraafplaats Tempel en opnemen van een wijzigingsmogelijkheid voor een compensatiewoning. Het plangebied ligt langs de Schinkeldijk aangrenzend aan de begraafplaats tot de eerste watergang | Besluit van college | Ter inzage 29 november 2018 t/m 9 januari 2019 | Zienswijze kan gedurende deze termijn door iedereen worden ingediend bij de gemeenteraad | Contactpersoon dhr. B. Boon

 

Ontwerp wijzigingsplan Middelweg 1 in Reeuwijk

 

Samenvatting Ontwerp wijzigingsplan voor het bouwen van een woning op grond van de Ruimte voor Ruimteregeling. De nieuwe woning wordt gebouwd op het perceel achter de bestaande woning. Het sierteeltbedrijf beëindigt de bedrijfsactiviteiten en sloopt de aanwezige bedrijfsbebouwing| Besluit van college | Ter Inzage 29 november 2018 t/m 9 januari 2019 | Zienswijze 29 november 2018 t/m 9 januari 2019 | Contactpersoon dhr. B Boon

 

RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR

 

Bron: ODMH info@odmh.nl of tel. 088-54 50 000.

 

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Europaweg 6 in Bodegraven

Op 8 november 2018 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2017062088. Dit betreft het aanvragen van een revisievergunning voor Refresco Bodegraven ter plaatse van de Europaweg 6 in Bodegraven. De vergunning is toegekend. | Inzage Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 29 november 2018 t/m 9 januari 2019 ter inzage in het Klantcontactcentrum, Julianastraat 6 in Bodegraven.

Beroep

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt alleen beroep instellen wanneer u gereageerd heeft op het ontwerpbesluit of als u dat buiten uw schuld niet heeft gedaan. Aan de behandeling van een beroep zijn kosten verbonden. Het indienen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Kennisgeving besluit maatwerkvoorschriften Buitenkerk 56 in Bodegraven

 

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bekend dat een besluit is genomen om maatwerkvoorschriften vast te stellen voor  Kaasboerderij “De Graaf” op de locatie Buitenkerk 56 in Bodegraven. De voorschriften hebben betrekking op bodembescherming. De procedure heeft het kenmerk 2018212674. Het besluit is verzonden op 15 november 2018.

 

Bezwaar

Als u vragen heeft over dit besluit, dan kunt u bellen voor meer informatie. U kunt bellen met 088 – 54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt. Bezwaar maken is dan misschien niet nodig. Belanghebbenden kunnen natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na verzending van het besluit.

Het adres voor het indienen van bezwaar is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Postbus 401, 2410 AK Bodegraven).

Het verzoek is om een kopie van het besluit bij te voegen en uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.
U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

 

Voorlopige voorziening

Hebt u op één van bovenstaande meldingen een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank