Collega18Peter Sterk

Peter van der Sterre enige kandidaat vanuit Gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor HDSR

Bodegraven-Reeuwijk valt in twee waterschappen. Bodegraven Noord (boven de Oude Rijn),De Meije (alle mensen die aan de Zuid/Oostkant wonen),Nieuwerbrug, Waarder, Driebruggen (het gebied ten Oosten van de Enkele Wiericke) valt onder Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Bodegraven Zuid (ten zuiden van de Oude Rijn) Reeuwijk-Brug, Reeuwijk-Dorp en Sluipwijk valt onder Hoogheemraadschap van Rijnland.  Waar er voor Rijnland meerdere 4 kandidaten op de kieslijst staan staat er een kandidaat op de lijst voor Stichtse Rijnlanden op plek 2, waarmee de kans dat hij namens de VVD in het bestuur komt zeer aanzienlijk is. 
Waterschap van steeds groter belang

Het waterschap zorgt voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten. De uitdagingen voor het waterschap zijn groot. Neem bijvoorbeeld bodemdaling in de veenweidegebieden. Dat leidt niet alleen tot vele miljarden schade voor huiseigenaren, bedrijven en agrariërs, maar heeft ook een negatief effect ten aanzien van het klimaat. Een andere uitdaging is klimaatverandering en de gevolgen daarvan zoals heftige hoosbuien of droge perioden. Ook dijkverzwaring en het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater zijn belangrijke thema’s.

Actie op bodemdaling maar wel strak op de kosten

Het waterschap moet volgens Van der Sterre strak op de kosten letten, zodat de lasten voor de inwoners en bedrijven zo min mogelijk stijgen. De inwoners en bedrijven betalen waterschapsbelasting. Aan de bestuurders de taak om ervoor te waken dat dit geld zorgvuldig wordt besteed. Tegelijkertijd zijn er grotere uitdaging dan voorheen. Neem nu bijvoorbeeld de actie die ondernomen moet worden met betrekking tot bodemdaling. Niet alleen vanwege de enorme schadekosten maar ook gezien de negatieve bijdrage aan het klimaat . Van der Sterre vindt het daarnaast van groot belang dat het Waterschap ruimte laat voor maatschappelijke initiatieven en (agrarisch) ondernemerschap.

Kandidaat

Peter heeft gestudeerd aan het Van Hall Instituut, Hogeschool voor Landbouw, Voeding en Milieu en heeft vervolgens een MBA afgerond. Meer dan tien jaar werkte hij op nationaal en Europees niveau bij een belangenbehartigingsorganisatie met een sterke focus op duurzaamheid. Daarnaast is hij actief als ondernemer in de logistiek. Naast zijn werk is hij maatschappelijk betrokken. Eerder was hij een aantal jaren bestuurslid van het Evertshuis in Bodegraven en is hij nu Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken (waaronder zes basisscholen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk vallen).X