artist impression Marktstraat3 reservebeeld

“Contouren smallere Markstraat nu al zichtbaar”

Projectleider Andy Jansen en uitvoeringscoördinator Peter Andersen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk verwachten dat eind van dit jaar of begin volgend jaar wordt gestart met de uitvoering van de plannen. Peter: “We gaan na de inspraaktermijn de ontwerpen laten uitwerken in technische tekeningen en dan kan het aanbestedingstraject beginnen. Dat vergt enkele maanden tijd. Andy: “Vooruitlopend op de aanpak hebben wij alvast de Marktstraat laten versmallen en verleggen. Dit mede om de terrassen van de horeca meer ruimte te geven, extra welkom in deze coronatijd. Behalve dat de Marktstraat wordt versmald, komt er een verhoogd plateau met een weerskanten een drempelconstructie. Het bestratingstapijt loopt op één niveau van de terrassen over naar het Raadhuisplein. Zo wordt de toegankelijkheid voor groepen gebruikers verbeterd en wordt de verkeerssnelheid verder verlaagd. Sommige ingrepen geschieden met tijdelijke materialen omdat we bij de definitieve uitvoering nog aan het werk moeten met onder andere hagen langs het Raadhuisplein.
We werken als gemeente op een gezonde manier samen met de initiatiefgroep. Het ontwerp is bijvoorbeeld door onze vakdisciplines beschouwd op technische zaken als kabels en leidingen en beheerstechnische aspecten. En ik ben als projectleider continu in gesprek met alle belanghebbenden om de uitvoering straks soepel te laten verlopen.”

“Waarde toegevoegd aan Bodegraven”

Wethouder Inge Nieuwenhuizen is blij dat ‘ras-Bodegravers’ aan de basis hebben gestaan van het ontwerp van de nieuwe centruminrichting. “Zij kennen de historie en het DNA van het dorp. Zij zien hoe je het dorpscentrum het beste zou kunnen verbeteren. Met passie en energie hebben zij het plan voor de openbare ruimte ontwikkeld. De herinrichting zal zeker waarde toevoegen aan Bodegraven en is van belang voor de hele gemeente. Het zorgt voor extra uitstraling en aantrekkingskracht van onze gemeente. Deze herinrichting van de openbare ruimte vormt bovendien een mooie stimulans voor de uitvoering van de Centrumvisie waarbij de gemeente samen met de Taskforce met inwoners en ondernemers allerlei facetten van het centrum van Bodegraven wil aanpakken. Neem de gevels langs de horecaplint die al zijn opgeknapt. Of de bankjes met groenbakken op het Raadhuisplein. Het oogt in het centrum nu al sfeervoller. Straks krijgen ook het plein bij de Lutherkerk, de entrees tot het Raadhuisplein en de stegen een prettiger sfeer. Met het wijkteam en de ondernemers werken wij aan een parkeerplan. Het dorpscentrum weerspiegelt naar mijn inschatting straks meer de ziel van het dorp Bodegraven waar het goed toeven is. Het is ook een pluspunt dat we bij de inrichting de toegankelijkheid voor alle doelgroepen verbeteren, conform het VN-verdrag. Ik hoop dat wij in eenzelfde vorm van intensieve samenwerking met inwoners verder vorm kunnen geven aan het herkenbare DNA van onze gemeente.”

 “Het is gelukt”

De leden van de initiatiefgroep Hart in Bodegraven hadden kippenvel toen zij hoorden dat de college had ingestemd met ‘hun’ plan. Woordvoerder Han Koevoets: “Het is gelukt. Je neemt als groepje inwoners het voortouw en dan is het geweldig dat onze ideeën voor een sfeervoller en groener centrum worden gerealiseerd. We hebben bewust ons eigen plan getrokken en bijvoorbeeld niet met de Taskforce van de Centrumvisie opgetrokken. Wij strijden niet voor een bepaalde toko, maar als groep voor ons dorp. Met zo’n kleine groep zijn de communicatielijnen ook korter. We zijn bekend in het dorp en inwoners weten ons prima te vinden met hun vragen en suggesties. We zijn blij dat wij als inwonersinitiatief dit voor Bodegraven hebben kunnen bereiken. Inwoners zullen ons straks hopelijk ook aanspreken als zij het fraaie resultaat zien.”

“Verstening maakt plaats voor meer groen”

Landschapsarchitect Timo Cents ziet een dorpscentrum van Bodegraven dat behoorlijk is versteend en is volgeplaatst met bebording en verkeerstechnische zaken. “Dat is zonde, want er staan prachtige gebouwen. Als we de inrichting van de openbare ruimte gaan herschikken, komen die gebouwen, pleinen en stegen beter tot hun recht. Je wilt in zo’n dorpscentrum een enscenering van aantrekkelijke plekken creëren, die onderling duidelijk met elkaar verbonden zijn. Het mooie is dat er al hoogwaardige en duurzame bestratingsmaterialen liggen, die we gaan hergebruiken. Op een zodanige manier dat je via eenduidige routes, beplanting en bomen meer samenhang tussen die plekken krijgt. Het versteende karakter met bijvoorbeeld die hoge trottoirbanden maakt plaats voor een groener karakter. In de stegen komen zogenoemde mussenslingers, kabels tussen de gevels waar klimplanten tegenaan groeien en waar vogels op afkomen. Het moeten romantische stegen worden. De pleinen en wegen krijgen mooie bomenrijen. Op die manier wordt het centrum sfeervoller en daardoor ook levendiger en gezelliger. Mogelijk kan dit centrumproject als vliegwiel fungeren voor andere (centrum)delen van Bodegraven. Want veel gebieden zijn versteend en dan gaan in deze tijd van klimaatverandering zaken als hittestress spelen, waarbij de stedelijke gebieden te heet worden in de zomer. Er geldt thans een nieuwe kijk op de inrichting van de openbare ruimte. Die nieuwe kijk wordt in het centrum van Bodegraven straks bewaarheid.”

 X