Bestuur week 33

Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft besloten om onderstaande persoon uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP):

Geslachtnaam   El Abbassi          
Voorletter      M.
Geb. datum    6 juni 1992  
Datum uitschrijving 3 juli 2019

Op 3 juli 2019 is hem bij aangetekend schrijven meegedeeld dat het college het besluit wilde nemen om ambtshalve over te gaan tot het opnemen van een onbekend adres op zijn persoonslijst. Hij is toen in de gelegenheid gesteld om binnen 4 weken na verzending van genoemd schrijven zijn zienswijze naar voren te brengen en eventueel mondeling te komen toelichten. Hij heeft daarvan geen gebruik gemaakt.

Uitschrijving BRP

Volgens artikel 2.22, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), heeft het college bovenvermeld besluit genomen en zijn de gegevens met betrekking tot zijn verblijfplaats gewijzigd in: vertrokken naar “Onbekend” en ingeschreven in de registers van de RNI (Registratie niet-ingezetenen). De datum van wijziging is ingevolge artikel 2.22, tweede lid, van de Wet BRP: 21 november 2018.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Dit richt u aan burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Een bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, de datum en uw handtekening, een omschrijving van het besluit en de motivering van uw bezwaar.

In spoedeisende gevallen kunt u gelijktijdig de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor brengt de rechtbank u kosten in rekening.

Informatie

Voor vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met het KCC, cluster burgerzaken, tel. 0172-522522.

Bron: gemeente

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank