Natuur en milieu week 15

Kennisgeving besluit maatwerkvoorschriften

 De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bekend dat een besluit is genomen om maatwerkvoorschriften vast te stellen aan Bouwbedrijf Groenen BV. De voorschriften hebben betrekking op het lozen van grondwater in de riolering buiten een inrichting ter plaatse van de Willem de Zwijgerstraat 20 in Bodegraven.

De procedure heeft het kenmerk 2019147178. Het besluit is verzonden op 27 maart 2019.

Bezwaar

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na verzending van het besluit.

Het verzoek is om een kopie van het besluit bij te voegen en uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inlichtingen

Voor nadere informatie of vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Kennisgeving op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met een mobiele breekinstallatie geen omgevingsvergunning nodig maar kan volstaan met het doen van een kennisgeving. Burgemeester en wethouders hebben de volgende kennisgeving ontvangen:

  • Ripping B.V. voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker op het perceel Buitenkerk 70 in Bodegraven. De werkzaamheden zullen plaatvinden in de periode van 22 april tot en met 18 mei 2019 van 07.00 uur tot 19.00 uur gedurende twee werkdagen.
    De melding is geregistreerd onder kenmerk 2019235124.
  • Aannemingsbedrijf Van der Heijden Nistelrode B.V. voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker op het perceel Weijpoort 21a t/m c in Nieuwerbrug aan den Rijn. De werkzaamheden zullen plaatvinden in de periode van 24 april tot en met 24 juli 2019 tussen 07.00 uur en 19.00 uur gedurende vier aaneengesloten werkdagen. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2019246449.

Tegen een kennisgeving op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Bron: gemeente of ODMH

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank