Bestemmingsplan

Bron: gemeente

Vastgesteld bestemmingsplan Oukoopsedijk 10, Reeuwijk

Samenvatting Vastgesteld bestemmingsplan voor het herbouwen van de bestaande boerderij en het realiseren van een extra woning met toepassing van de ruimte voor ruimteregeling op het perceel Oukoopsedijk 10 in Reeuwijk.│Besluit van gemeenteraad│Inzage 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019│Beroep t/m 18 januari 2019. | Contactpersoon mevr. T. Revet

 Ter visielegging vastgesteld bestemmingsplan Wijde Wiericke, 2e herziening in Nieuwerbrug

Samenvatting Het plan heeft betrekking op de bouw van 28 woningen voor zelfbouw. De aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan hebben vooral betrekking op de verbeelding (plankaart). | Plangebied Het plangebied is onderdeel van de in ontwikkeling zijnde nieuwbouwwijk aan de zuidzijde van de dorpskern Nieuwerbrug, tussen het bestaande dorp en de spoorlijn Utrecht – Leiden. Aan de oost- en wordt het plangebied begrensd door de aanbouw zijnde woningen. Aan de westzijde door het (nog) ongebouwd terrein dat ’s winters als ijsbaan wordt gebruikt. | Ter inzage van 6 december 2018 t/m 17 januari 2019 ter inzage. Gedurende deze periode kan er beroep worden ingesteld door degene die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan of belanghebbende die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan.

Bron: ODMH info@odmh.nl of tel. 088-54 50 000.

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Europaweg 6 in Bodegraven

Op 8 november 2018 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2017062088. Dit betreft het aanvragen van een revisievergunning voor Refresco Bodegraven ter plaatse van de Europaweg 6 in Bodegraven. De vergunning is toegekend. | Inzage 29 november 2018 t/m 9 januari 2019

Beroep

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt alleen beroep instellen wanneer u gereageerd heeft op het ontwerpbesluit of als u dat buiten uw schuld niet heeft gedaan. Aan de behandeling van een beroep zijn kosten verbonden. Het indienen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Kennisgeving besluit maatwerkvoorschriften Buitenkerk 56 in Bodegraven

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bekend dat een besluit is genomen om maatwerkvoorschriften vast te stellen voor  Kaasboerderij “De Graaf” op de locatie Buitenkerk 56 in Bodegraven. De voorschriften hebben betrekking op bodembescherming.

De procedure heeft het kenmerk 2018212674. Het besluit is verzonden op 15 november 2018.

Bezwaar

Als u vragen heeft over dit besluit, dan kunt u bellen voor meer informatie. U kunt bellen met 088 – 54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt. Bezwaar maken is dan misschien niet nodig. Belanghebbenden kunnen natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na verzending van het besluit.

Het adres voor het indienen van bezwaar is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Postbus 401, 2410 AK Bodegraven).

Het verzoek is om een kopie van het besluit bij te voegen en uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening

Hebt u op één van bovenstaande meldingen een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank